خدمات پیکسلار : تولید محتوا – بازاریابی محتوا

Content Marketing

تولید محتوا در پیکسلار

تولید محتوا در پیکسلار

تعیین استراتژی محتوا

استراتژی تولید محتوا برای کسب و کار شما تبیین میشود که این کار بعد از تحقیق در مورد وضعیت موجود کسب و کار شما و تعیین هدف برای شما انجام می‌پذیرد

شناخت درست مخاطبین هدف

مخاطبین هدف شناخته شده و بر این اساس بر روی برنامه بازاریابی محتوا برای مخاطبین هدف کار انجام می‌پذیرد

تعیین نوع محتوا

برا اساس تعیین اهداف ذکر شده و مخاطبین هدف، نوع محتوای تولیدی مشخص می‌گردد. این محتوا می‌تواند در قالب های متن، تصاویر و ویدئو و .. ارائه شود

ایجاد برنامه قابل اجرا

برنامه ریزی برای تولید محتوا در پیکسلار و انتشار محتوا بر اساس اهداف مشخص شده

انتشار محتوای تولید شده

انتشار محتوای تولید شده بر روی پلتفرم های انتخابی و تحلیل و درصورت لزوم بهبود مستمر فرآیندهای انجام شده

۱۳۹۲-۱۳۹۹ | کلیه حقوق برای پیکسلار محفوظ میباشد.